OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné od 1.1.2023 v internetovém obchodě www.makybakyart.cz

Kontaktní údaje

Ing. Markéta Bakulová
Sídlo společnosti: Slezská 573, 537 05 Chrudim
IČ: 08196648, DIČ: CZ7952123135,
TEL: +420 775 870 166
Email: info@makybakyart.cz
Bankovní spojení: 2800600409/2010

 

Informace:

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Není-li uvedeno jinak, jsou ceny prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, vyjma nákladů na doručení zboží.
Platební podmínky:

Dobírkou při převzetí objednávky

Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.2800600409/2010, vedený u společnosti Fio (dále jen „účet prodávajícího“)Hotově při osobním odběru

Dodání zboží:

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní. Je-li zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle ihned po obdržení platby v případě platby převodem nebo do tří dnů od potvrzení objednávky v případě zaslání zboží na dobírku. Zboží, které skladem není, bude odesláno do 7 dní.
Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Daňový doklad odešle prodávající kupujícímu buď ihned se zbožím nebo následně po převzetí zboží.
Zboží je doručováno kupujícímu prostřednictvím služby Zásilkovna na vybranou pobočku. Výše poštovného se řídí ceníkem dopravních společností platným v době objednání zboží. Výše dopravních nákladů bude vždy vyčíslena na potvrzení objednávky.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedené lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle písemnou formou. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu emailu o potvrzení objednávky prodávajícím nebo jej lze najít zde. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího (Ing. Markéta Bakulová, Slezská 573, 537 05 Chrudim) či na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@makybakyart.czPro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Kupující je povinen do 30 dní od odstoupení od kupní smlouvy vrátit zboží, jež je předmětem odstoupení od kupní smlouvy.

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 30 dnů od vrácení předmětu odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

Nepřevzetí zásilky od dopravce není odstoupením od kupní smlouvy. Uzavřená kupní smlouva je stále platná. Prodávající od kupní smlouvy odstoupí a objednávku stornuje až po uhrazení vzniklé škody v souladu z §520 občanského zákoníku – účelně vynaložených skutečných nákladů na balení zboží a dopravu včetně manipulačního storno poplatku ve výše uvedené na faktuře za dodané zboží. Částka je splatná do 14 dnů po odeslání výzvy k její úhradě na účet prodávajícího.

Jakost při převzetí:

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné dodání nové věci bez vad.

Není-li výměna zboží možná, může kupující na základě odstoupení od smlouvy požadovat vrácen kupní ceny v plné výši.

Zákonná práva z vad:

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podlé své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či nikoli):

– odstranění vady dodáním nové věci bez vady;

– přměřenou slevu z kupní ceny;

– vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné pro takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použtí.
Vyřízení reklamace:

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně nejpozději do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží k reklamaci, pokud se s kupujícím nedohodnou na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva,  jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpověnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho poždavku emailovou zprávou nebo prostřednictví SMS.

U opráněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených prostředků.
Ochrana osobních údajů:

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000Sb.) za účlem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje a je oprávněn tyto úaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Řešní sporů:

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Dozor na dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Ostatní

Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v ráci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí český právem.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.1.2023.